TEADE ERAELU PUUTUMATUSE KOHTA

Meil on hea meel, et olete üles näidanud huvi meie ettevõtte ja toodete vastu. Whirlpool Group (nagu määratletud allpool) võtab teie andmekaitseõigusi väga tõsiselt ja me oleme pühendunud teie kliendikogemuse täiustamisele kooskõlas kõigi kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega. Allpool on esitatud meie teade eraelu puutumatuse kohta, kus on lahti seletatud, kuidas me töötleme teie isikuandmeid.

Eespool nimetatut silmas pidades kavatseb Whirlpool Eesti Oü, Eesti õiguse alusel asutatud äriühing, mis kuulub Whirlpool kontserni (edaspidi: Whirlpool Group) ja mille registreeritud asukoht on Türi 10c, 11313 Tallinn (edaspidi: Whirlpool või meie) kui vastutav töötleja anda eraisikutele, sealhulgas käesoleva saidi (edaspidi: sait) kasutajatele (edaspidi: kasutajad või teie) teavet isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kasutatavate meetodite kohta kooskõlas Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega nr 679/2016 (edaspidi: määrus) ja muude kehtivate õigusaktidega.

 

KOGUTAV TEAVE Me kogume 1) isikuandmeid, mida te olete vabatahtlikult meiega jaganud, 2) andmeid teie tegevuse kohta saidil ja 3) muudest allikatest saadud või kogutud teavet. Me ei kogu teiega seotud erilisi isikuandmete kategooriaid (nt tervise- või juriidilisi andmeid). Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME Me kasutame teie isikuandmeid, et osutada teile taotletud teenuseid, sealhulgas lubada teil surfata meie saidil, reageerida taotlustele ja kasutada meie interaktiivseid teenuseid. Ainult teie nõusolekul võime töödelda teie isikuandmeid ka kohandatud turundusmaterjalide saatmiseks, sealhulgas teadete saatmiseks meie ning meie usaldusväärsete partnerite pakkumiste ja allahindluste kohta. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
MILLE ALUSEL ME TEIE ANDMEID KASUTAME Me kasutame teie andmeid, et võimaldada teil kasutada meie saiti ja teenuseid. Teie isikuandmeid kogutakse ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või Whirlpooli õigustatud huvide kaitsmiseks. Ilma teatavate andmeteta ei pruugi me teatud juhtudel suuta teile teenuseid osutada või tagada juurdepääsu saidile. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME
 
Me kasutame teie isikuandmeid ainult niikaua, kui seda on vaja kavandatud eesmärkide saavutamiseks. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
MIDA ME TEEME, ET TEIE ANDMEID KAITSTA Teie andmete turvalisus on meie jaoks prioriteet. Selleks oleme tarvitusele võtnud asjakohased administratiivsed, tehnilised ja füüsilised abinõud, mis on mõeldud teie isikuandmete kaitseks hävimise, varguse ja omavolilise kasutamise, avalikustamise või muutmise eest. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
KELLEGA ME TEIE ANDMEID JAGAME Me võime teie andmeid jagada 1) teenuseosutajatega, 2) sidusettevõtetega ja 3) ametivõimudega, kui seda lubavad kehtivad seadused. Teie nõusolekul võime jagada teie isikuandmeid ka oma usaldusväärsete partneritega nende turunduseesmärkidel. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
TEIE ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EMP-D Teie andmeid võidakse edastada väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele isikutele. Seda tehes kontrollime alati, et nad rakendaksid asjakohaseid ja sobivaid kaitseabinõusid, mis vastavad määruse nõuetele. Lisateabe saamiseks klõpsake siia.
 
TEIE ÕIGUSED Teil on muu hulgas õigus oma isikuandmetega tutvuda ning nõuda nende ühendamist, värskendamist, täiendamist ja kustutamist. Lisateabe saamiseks klõpsake siia
VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST Te võite meiega ühendust võtta, saates e-kirja aadressil data_protection_emea@whirlpool.com. Me võime muuta või värskendada käesolevat teadet eraelu puutumatuse kohta ka selleks, et see vastaks kehtivatele seadustele.

 

1. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE TÜÜP

Whirlpool töötleb järgmisi isikuandmete kategooriaid.

 

 1. Andmed teie kohta

  Whirlpool töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud või saadud paljudest eri allikatest, sealhulgas isikuandmeid, mis on saadud otse teilt kasutajakonto avamisel ja/või ostetud toote registreerimisel, samuti siis, kui te küsite teavet, palute abi või ostate veebipoest Whirlpooli tooteid, näiteks ees- ja perekonnanimi, kodune aadress, e-posti aadress, telefoninumber.

  Neid andmeid töödeldakse ainult sellises mahus, mis on vajalik käesolevas teates eraelu puutumatuse kohta nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Whirlpoolil on kohustus hoida isikuandmed anonüümsetena ja kustutada need andmed sealt, kus ei ole vaja isikuandmeid töödelda tuvastataval kujul.

   
 2. Sirvimisandmed

  Sait kogub kasutajate isikuandmeid tehnilistel ja funktsionaalsetel põhjustel. Neid andmeid ei koguta kasutaja tuvastamiseks, kuid see võib kaasa tuua tema tuvastamise, näiteks siis, kui neid võrreldakse kolmandatelt isikutelt saadud andmetega. Siia andmete kategooriasse kuuluvad kasutaja arvuti IP-aadress ja domeeninimi, päringu ressursside URI (Uniform Resource Identifier) aadressid, päringu aeg, päringu serverile edastamise viis, vastuseks saadud faili suurus, serveri vastusega seotud numbriline kood ja muud kasutaja seadme operatsioonisüsteemiga seotud parameetrid. Selliseid andmeid kasutatakse ainult anonüümse statistilise teabe kogumiseks saidi kasutamise kohta ja selle õige töö kontrollimiseks ning neid säilitatakse kooskõlas meie andmesäilitusnõuetega. Selliseid andmeid võidakse kasutada tõendusmaterjalina saidi vastu suunatud arvutikuritegude korral. Meie sait võib koguda isikuandmeid ka mitmesuguste küpsiste abil. Lisateavet küpsiste kohta saab meie märkusest küpsiste kohta.

   

 

2. TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Vajaduse korral töötleme teie isikuandmeid, mida me oleme kogunud või saanud, et:

 1. võimaldada teil registreeruda saidi kasutajaks, avades kasutajakonto toote registreerimiseks saidil või saidilt ostmiseks;
 2. võimaldada teil osta veebist tooteid ja osutada teile lisateenuseid (müügijärgsed teenused, pettuste ennetamine, klienditagastuste haldus);
 3. korraldada oma toodete kojuvedu ja osutada teile soovitavaid teenuseid;
 4. korraldada teie toote remonti;
 5. vastata teie infopäringutele, sealhulgas reklamatsioonidele ja interaktiivse kiirsuhtlusteenuse kaudu saadud sõnumitele;
 6. võimaldada teil osaleda sooduskampaaniates ja tarbijamängudes;
 7. täita õigusaktide nõudeid ja kaitsta oma õigusi kohtutes;
 8. saata teile teie nõusolekul ja Whirlpooli õigustatud huvi piiramata elektroonilisel kujul meie toodete ja teenustega seotud kohandatud turundusmaterjale (e-posti, lühisõnumi, multimeediasõnumi, sotsiaalmeedia, mobiilirakenduse vms teel);
 9. kui te seda ei keela, kontakteeruda teiega turunduseesmärkidel telefonitsi (mitteautomaatselt) ja posti teel;
 10. saata teile teist kui kliendist hoolimiseks teateid toodete kohta, mille te olete registreerinud või mille vastu olete huvi tundnud, ja korraldada klientide rahulolu küsitlusi;
 11. jagada teie nõusolekul teie isikuandmeid kohandatud kliendisuhtluseks oma valitud usaldusväärsete partneritega punktis 6 sätestatu kohaselt ning
 12. korraldada tegevusi, mis on vajalikud ettevõtte või selle majandusüksuste võõrandamiseks, ülevõtmiseks, ühinemiseks, jagunemiseks või muuks ümberkujundamiseks ja selliste tehingute elluviimiseks.

 

3. TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
 1. Isikuandmete andmine punkti 2 alapunktides a–f nimetatud eesmärkidel on vajalik sellel eesmärgil, millel need andmed on meile antud või meiega jagatud, sealhulgas registreerumine saidi kasutajaks, toodete ostmine veebist ja spetsiifiliste tugiteenuste kasutamine, samuti osalemine sooduskampaaniates ja tarbijamängudes.
 2. Isikuandmete andmine punkti 2 alapunktis g nimetatud eesmärkidel on kohustuslik, sest seda nõuavad kehtivad seadused.
 3. Isikuandmete andmine punkti 2 alapunktides h ja k nimetatud eesmärkidel on vabatahtlik. Kui te ei ole nõusolekut andnud, ei ole Whirlpoolil, Whirlpool Groupi kuuluvatel ettevõtetel ja/või usaldusväärsetel partneritel võimalik teile kohandatud turundusmaterjale automaatselt saata. Kui kasutaja on nõusoleku tagasi võtnud, ei töötle me tema isikuandmeid alapunktides h ja k nimetatud eesmärkidel enam ühelgi juhul. Me eeldame, et nõusoleku saada turundusmaterjale ja vahetada infot (vajaduse korral) annab andmesubjekt ise.
 4. Isikuandmete andmine punkti 2 alapunktides i, j ja l nimetatud eesmärkidel on vajalik, et kaitsta Whirlpooli ja Whirlpool Groupi õigustatud huvisid, mis on nõuetekohaselt tasakaalus teie huvidega.

Kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega võime kasutada ka teie elektroonilisi kontaktandmeid (e-posti aadress, telefoninumber), mis me oleme kogunud seoses toote või teenuse müügiga, et saata teile kohandatud turundusmaterjale sarnaste toodete või teenuste kohta. Sellisel juhul võite oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise keelata, klõpsates e-kirja või lühisõnumi lõpus olevat linki „unsubscribe" („lõpeta tellimus") iga kord, kui teile on saadetud kohandatud turundusmaterjal, või käesoleva eraelu puutumatuse teate punkti 9 kohaselt.
 

4. ANDMETE SÄILITAMINE

Whirlpool töötleb isikuandmeid niikaua, kui seda on vaja punktis 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Igal juhul kehtivad järgmised säilitamise ajad.

 1. Punkti 2 alapunktides a–f nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni see on hädavajalik andmesubjekti päringutele vastamiseks ning kehtivate õigusaktide nõuete täitmiseks.
 2. Punkti 2 alapunktis g nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse kehtivates õigusaktides sätestatud ajavahemiku jooksul (nt maksustamise eesmärkidel).
 3. Punkti 2 alapunktis h ja k nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse kehtivates õigusaktides sätestatud maksimaalse säilitamise aja jooksul.
 4. Punkti 2 alapunktides i, j ja l nimetatud eesmärkidel kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni see on hädavajalik Whirlpooli õigustatud huvide kaitseks.

Palun pidage meeles, et andmete säilitamise aeg võib varieeruda olenevalt kliendi elukohariigis kehtivatest seadustest.
 

5. ANDMETÖÖTLUSPROTSEDUURID

Teie isikuandmeid töödeldakse infotehnoloogiliste vahendite abil ja/või paberipõhiselt ning neid kaitstakse asjakohaste turvaseadmete abil, mis sobivad isikuandmete salastatuse ja turvalisuse tagamiseks. Eelkõige rakendab Whirlpool asjakohaseid administratiivseid, tehnilisi, personaalseid ja füüsilisi meetmeid, mis on mõeldud säilitatavate isikuandmete kaitseks hävimise, varguse, omavolilise kasutamise, avalikustamise ja muutmise eest.

6. ANDMETE EDASTAMINE

Me jagame teie isikuandmeid oma usaldusväärsete partneritega, näiteks pikendatud garantii pakkujatega, kes kavatsevad neid kasutada otsestel turunduseesmärkidel, ainult siis, kui me oleme teid sellest eraldi teavitanud ja saanud teilt eraldi nõusoleku seda teha.

Me võime jagada teie isikuandmeid:

 1. selliste Whirlpool Groupi ettevõtetega Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljaspool seda, kes tegutsevad autonoomsete vastutavate töötlejatena;
 2. hoolikalt valitud kolmandatest isikutest teenuseosutajatega Euroopa Majanduspiirkonnas ja väljaspool seda, nagu näiteks kõnekeskuste operaatorid, tarnijad, teenuseosutajad või tehnikud, kes meid abistavad, ja muud teenuseosutajad, kes täidavad meie nimel nõuetekohaselt määratud andmetöötlejate rolli käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel; muude kolmandate isikutega, kes on tehingu, näiteks ühinemise või varade müügi osalised.

Eespool nimetatud juhtudel peavad need ettevõtted täitma meie isikuandmete puutumatuse ja andmeturbe nõudeid ega tohi kasutada meilt saadud isikuandmeid muul otstarbel.

Andmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda rakendame sobivaid kaitsemeetmeid kooskõlas määrusega. Vt punkt 7.
 

7. EUROOPA LIIDU JA USA PRIVAATSUSKILP NING ŠVEITSI JA USA PRIVAATSUSKILP

Whirlpool Corporation osaleb Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA privaatsuskilbi raamkokkulepetes ja tal on sertifikaadid nende nõuete täitmise kohta. Whirlpool Corporation kohustub viima kõik Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist saadud isikuandmed vastavusse privaatsuskilbi raamkokkulepete nõuetega raamkokkulepete põhimõtete kohaselt. Lugege lähemalt privaatsuskilbi raamkokkulepete kohta USA kaubandusministeeriumi (Department of Commerce) privaatsuskilpide loendist.

Whirlpool Corporation vastutab nende isikuandmete töötlemise eest, mida ta saab privaatsuskilbi raamkokkulepete kohaselt, ja edastab omakorda kolmandale isikule, kes tegutseb tema volitatud esindajana. Whirlpool Corporation järgib kõiki privaatsuskilbi põhimõtteid kõikide Euroopa Liidust ja Šveitsist pärinevate isikuandmete edasistel edastamistel, sealhulgas nende edastamisega kaasneva vastutuse sätteid.

Seoses privaatsuskilbi raamkokkulepete kohaselt saadud või edastatud isikuandmetega allub Whirlpool USA föderaalse kaubanduskomisjoni (Federal Trade Commission) kontrollile.

Mõnel juhul võib Whirlpool Group olla kohustatud avaldama isikuandmeid ametivõimude õigustatud nõudmisel, sealhulgas riikliku julgeoleku ja õiguskaitseorganite korralduste täitmiseks.

Kui teil on privaatsuskilbi raamkokkuleppega seotud lahendamata probleem, mis puudutab privaatsuse või andmete kasutamist, ja te arvate, et me ei ole seda probleemi rahuldavalt käsitlenud, võite (tasuta) pöörduda meie USAs asuva kolmandate isikute vaidluste komisjoni poole aadressil https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Teatud tingimustel, mida on põhjalikumalt kirjeldatud privaatsuskilbi saidil , võib teil olla õigus pöörduda vahekohtu poole, kui muud vaidluse lahendamise protseduurid ei ole andnud tulemusi.

8. ALAEALISED (ALLA 18-AASTASED ISIKUD)

Sait ei käsitle alla 18-aastaste isikute teemasid ja Whirlpool ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 18-aastastelt isikutelt.

9. ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Te võite igal ajal tasuta omada ja/või teostada järgmisi õigusi:

 1. õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise eesmärkide ja meetodite kohta;
 2. õigus oma isikuandmetega tutvuda (tuntud kui „andmesubjekti juurdepääsutaotlus"). See võimaldab teil saada koopia isikuandmetest, mida me teie kohta säilitame;
 3. õigus nõuda, et me värskendaksime või parandaksime isikuandmeid, mida me teie kohta säilitame. See võimaldab teil lasta meil korrigeerida ebatäpseid või valesid andmeid, mida me teie kohta säilitame, kuigi meil võib olla vaja kontrollida teie antavate uute andmete õigsust;
 4. õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See võimaldab teil nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie isikuandmed sealt, kus meil ei ole mõjuvat põhjust jätkata nende töötlemist. Samuti on teil õigus nõuda, et me kustutaksime või eemaldaksime teie isikuandmed sealt, kus te olete edukalt teostanud oma õigust vaidlustada nende töötlemine, või sealt, kust me oleme kohustatud teie isikuandmed kustutama, sest seda nõuab seadus. Pange siiski tähele, et meil ei pruugi alati olla võimalik teie kustutustaotlust rahuldada kindlatel juriidilistel põhjustel, millest antakse teile taotluse esitamise ajal vajaduse korral teada;
 5. õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil nõuda, et me peataksime teie isikuandmete töötlemise järgmistel juhtudel: a) kui te tahate, et me kontrolliksime andmete õigsust; b) kus meiepoolne andmete kasutamine on ebaseaduslik, aga te ei taha, et me need kustutaksime; c) kus meiepoolne andmete säilitamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks, või d) te olete vaidlustanud oma andmete meiepoolse kasutamise, kuid meil on vaja kontrollida, kas meil on ülekaalukad õiguslikud alused nende kasutamiseks;
 6. õigus täielikult või osaliselt vaidlustada teie isikuandmete töötlemine seal, kus me tugineme õigustatud huvile (või kolmanda isiku huvile) ja miski teie olukorras paneb teid tahtma vaidlustada andmete töötlemist sellel alusel, kuna te tunnete, et see mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Mõnel juhul võime näidata, et meil on teie andmete töötlemiseks mõjuvad õiguslikud alused, mis kaaluvad teie õigused ja vabadused üles;
 7. seal, kus me tugineme nõusolekule töödelda teie isikuandmeid, õigus vabalt ja igal ajal tagasi võtta nõusolek isikuandmete kasutamiseks, ka klõpsates tellimuse lõpetamise valikul meie turundusmaterjalide alaservas;
 8. õigus oma isikuandmete üleandmisele teile või teisele teenuseosutajale. Me anname teile või teie valitud kolmandale isikule teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval, masinloetaval kujul;
 9. õigus võtta meiega ühendust e-posti aadressil data_protection_emea@whirlpool.com
 10. õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitse- või kohtuasutusele.

Kui te soovite teostada eespool nimetatud õigusi või esitada küsimusi isikuandmete kohta, mida me teie kohta säilitame, saatke meile e-kiri aadressil data_protection_emea@whirlpool.com või kirjutage aadressil Whirlpool Eesti OÜ, Türi 10c, 11313 Tallinn, meie andmekaitseametnikule.

 

10. TÄIENDUSED JA VÄRSKENDUSED

Me vaatame käesoleva teate eraelu puutumatuse kohta regulaarselt läbi. Seda teadet eraelu puutumatuse kohta täiendati viimati 2018. aasta mais.